CGG Waas & Dender

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

De preventiewerking TAD tracht zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen rond de thema’s tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  •   Niet-gebruik aanmoedigen, ondersteunen en bestendigen
  •   Verantwoordelijk gedrag bevorderen
  •   Vroegtijdige aanpak stimuleren

Preventie TAD werkt op vraag en op maat van organisaties. Samen met de organisatie stemmen we vraag en aanbod op elkaar af. We kiezen hierbij voor een langetermijnvisie waar de nadruk ligt op een beleidsmatige aanpak.

Preventie TAD richt zich tot sleutelfiguren/intermediairs om via hen de algemene bevolking te bereiken. Deze sleutelfiguren bevinden zich in diverse sectoren:

  •   Onderwijs
  •   Arbeid (klik hier om de folder 'tabak-, alcohol- en drugbeleid op de werkvloer' te downloaden)
  •   Overheid (lokale besturen)
  •   Welzijn (bijzondere jeugdzorg, Vlaams Fonds voorzieningen, OCMW, CAW…)
  •   Gezondheid (huisartsen, thuiszorg…)
  •   Politie en justitie
  •   Vrije tijd en cultuur (jeugdwerk, sport, uitgaan, etnisch-culturele minderheden…)

 Advies en consult

“Welk lesmateriaal over drugs kan ik als leerkracht gebruiken in het derde middelbaar?”

“Als begeleider binnen een voorziening bijzondere jeugdzorg wil ik onze jongeren zo goed mogelijk kunnen verwijzen naar de drughulpverlening. Welke hulpverleningsmogelijkheden zijn er bij ons in de buurt?”

“Wat zegt de wet over het gebruik van cannabis?”

U kan bij ons terecht met eender welke vraag over het thema ‘drugs’, bijvoorbeeld: over verschillende soorten drugs, wetgeving, doorverwijsmogelijkheden, …

Vorming en training

“We willen graag een vormingsmoment organiseren voor de werknemers van ons bedrijf in verband met de regels van alcohol- en druggebruik op het werk.”

“In onze jeugdbeweging willen we graag voor de leiding een infoavond organiseren over alcohol en drugs.”

“Wij willen voor onze begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg een vorming motiverende gespreksvoering organiseren.”

“Op onze school hebben ouders veel vragen over druggebruik: wat zijn drugs, hoe zien we of onze zoon/dochter aan het experimenteren is,… Kunnen we bij jullie terecht voor ouderavond?”

Vanuit CGG Waas en Dender streven we ernaar om informatie en vaardigheden op maat aan te reiken.

Bij de vormingen en trainingen kunnen volgende thema’s aan bod komen: productinformatie, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, motiverende gesprekstechnieken, vorming over gamen, …

Coaching

“Op school is er veel druggebruik de laatste tijd. Hoe pakken we dit aan?”

“In onze organisatie willen we graag een aantal regels uitwerken over alcoholgebruik naar het personeel.”

Als externe begeleider ondersteunen we organisaties in het uitwerken van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op maat.

In het coachingsproces besteden we aandacht aan visie, regelgeving en procedures, begeleiding en educatie en structurele maatregelen

Ontlenen van materiaal

We beschikken eveneens over een uitgebreide infotheek waar spelmateriaal, dvd’s, boeken, lespakketten…kunnen ontleend worden.

Overleg

Steden en gemeenten

Preventie TAD is een vaste partner in lokale overlegstructuren.

We zetelen als vaste partner in het lokaal drugoverleg in verschillende steden en gemeenten in onze regio.

LOGO

Op vaste basis rond het thema tabak, alcohol en drugs afstemming en uitwisseling voorzien met de verschillende LOGO’s uit onze regio